CHÍNH SÁCH THU THẬP VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN DỮ LIỆU

1. Người Dùng đồng ý cung cấp và cho phép Bên Cung Cấp Dịch Vụ thu thập, lưu trữ, sao chép, phân tích, tổng hợp, truy xuất, truyền đưa, xoá hủy, cung cấp và các hoạt động xử lý dữ liệu khác liên quan đến Người Dùng (tùy từng trường hợp cụ thể và phù hợp với quy định pháp luật) (gọi chung là “Thông Tin Dữ Liệu”) nhằm đáp ứng các mục đích được quy định tại Điều 2 bên dưới, bao gồm (a) Thông Tin Dữ Liệu Cá Nhân như email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ được Người Dùng cung cấp tại thời điểm đăng ký Tài Khoản Người Dùng và được sửa đổi, cập nhật trong quá trình sử dụng Tài Khoản Người Dùng; (b) Thông Tin Dữ Liệu Giao Dịch bao gồm các thông tin về lịch sử giao dịch liên quan đến Dịch Vụ mà Người Dùng đã thực hiện/đang sử dụng/đã hủy bỏ, thông tin thanh toán và các thông tin khác có liên quan đến Dịch Vụ.

2. Bên Cung Cấp Dịch Vụ được phép thu thập, lưu trữ, sao chép, phân tích, tổng hợp, truy xuất, truyền đưa, xoá hủy, cung cấp và các hoạt động xử lý dữ liệu khác đối với Thông Tin Dữ Liệu (tùy từng trường hợp cụ thể và phù hợp với quy định pháp luật) nhằm mục đích:

2.1. Đáp ứng theo yêu cầu của pháp luật và/hoặc Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; và/hoặc

2.2. Các mục đích khác đã được sự đồng ý bởi Người Dùng, bao gồm (a) khởi tạo và thiết lập Tài Khoản cho Người Dùng; (b) ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của Người Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Dùng; (c) liên lạc và giải quyết với Người Dùng trong những trường hợp cần thiết liên quan đến quyền lợi của Người Dùng; (d) liên hệ và xác nhận với Người Dùng liên quan đến các trường hợp (i) khảo sát ý kiến Khách Hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ; (ii) thông báo các chính sách ưu đãi, khuyến mãi của Bên Cung Cấp Dịch Vụ; (iii) phát triển và cung cấp thêm các Gói Dịch Vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu, xu hướng sử dụng của Người Dùng; (iv) gửi các thông báo cần thiết trong quá trình sử dụng Nền Tảng Sử Dụng Dịch Vụ tới Người Dùng; (v) hỗ trợ Người Dùng sử dụng các tiện ích của Bên Cung Cấp Dịch Vụ; (vi) hỗ trợ Người Dùng khi có khiếu nại và phản hồi ý kiến một cách nhanh nhất, theo đề nghị của Người Dùng; (vii) các trường hợp khác vì mục đích nâng cao trải nghiệm sử dụng Dịch Vụ và bảo vệ quyền lợi Người Dùng.

3. Tùy từng trường hợp cụ thể, Bên Cung Cấp Dịch Vụ sẽ hỗ trợ giải quyết các khiếu nại, tranh chấp (nếu có) liên quan đến thông tin Người Dùng cung cấp bị giả mạo, sai lệch, không chính xác, không đầy đủ hoặc chưa được cập nhật mới nhất. Bên Cung Cấp Dịch Vụ cam kết bảo mật Thông Tin Dữ Liệu của Người Dùng khi Người Dùng đăng ký Tài Khoản Người Dùng sử dụng Nền Tảng Sử Dụng Dịch Vụ. Bên Cung Cấp Dịch Vụ không chuyển giao Thông Tin Dữ Liệu cho bên thứ ba bất kỳ khi chưa được sự đồng ý từ Người Dùng.

4. Tuân thủ các quy định khác về Chính Sách Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của FPT Telecom được công bố tại địa chỉ https://fpt.vn/vi/khach-hang-ca-nhan/ho-tro/ho-tro-thong-tin/huong-dan-thu-tuc và các quy định pháp luật hiện hành về việc thu thập thông tin, lưu trữ và an toàn bảo mật thông tin.