avatar

Vera Farmiga

Phim tham gia

Bay Lên Trời Cao
Ác Quỷ Ma Sơ
Gọi Hồn: Quỷ Dữ Xúi Giục Tôi