avatar

Patrick Wilson

Phim tham gia

Người Hùng Báo Thù
Trăng Rơi
Ác Quỷ Ma Sơ
Gọi Hồn: Quỷ Dữ Xúi Giục Tôi
Quỷ Quyệt 2
Hải Vương
Trăng Rơi