avatar

Jeff Goldblum

Phim tham gia

Thế Giới Kỷ Jura: Vương Quốc Sụp Đổ

Thế Giới Đã Mất: Công Viên Kỷ Jura

Công Viên Kỷ Jura

Thế Giới Kỉ Jura: Thống Trị