avatar

Michael Fassbender

Phim tham gia

Bí Mật Hành Tinh Chết
Cuộc Đời Steve Jobs
Dị Nhân: Thế Hệ Đầu Tiên
Dị Nhân: Cuộc Chiến Chống Apocalypse
Dị Nhân: Ngày Cũ Của Tương Lai
Biệt Đội Săn Phát Xít