Nội dung

Ba anh em phải hợp tác với nhau để chống lại một con xà tinh rất mạnh xuất hiện cứ 300 năm một lần và tàn phá nhân loại.

keyboard_arrow_up