Ma Trận: Tái Nạp - The Matrix Reloaded

The Matrix Reloaded
Nội dung

Nhiều giờ trước khi vùng đất cuối cùng trên trái đất nơi còn con người sống bị phá hủy, Neo và Trinity chọn trở lại Ma Trận, cùng với Morpheus chống lại thế lực đàn áp

keyboard_arrow_up