ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
SỬ DỤNG DỊCH VỤ SỐ HÓA THẺ (TOKENIZATION)
VÀ THANH TOÁN TỰ ĐỘNG (AUTOPAY)

Điều khoản và điều kiện sử dụng Dịch vụ Số hóa thẻ (Tokenization) và Thanh Toán Tự Động (AutoPay) này (sau đây gọi là “Dịch Vụ”) là các điều kiện pháp lý giữa Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (sau đây gọi là “FPT”) với Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 • 1.1 Tokenization là tiện ích cho phép chỉ với một lần đăng ký và số hoá thẻ, chủ thẻ có thể thanh toán dịch vụ của FPT một cách tiện lợi và an toàn trong các lần tiếp theo mà không phải nhập lại thông tin thẻ.
 • 1.2 AutoPay là tiện ích cho phép Khách Hàng thanh toán dịch vụ tự động định kỳ cho FPT bằng các loại thẻ tín dụng quốc tế Visa, MasterCard, American Express và JCB phát hành tại Việt Nam.
 • 1.3 Để truy cập và sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại đây.
 • 1.4 Nhằm tuân thủ các quy định pháp luật, các điều khoản và điều kiện chung này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Khách Hàng. FPT sẽ công bố công khai trên trang web của FPT về những thay đổi, bổ sung đó.

ĐIỀU 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 • 2.1 Để đăng ký tham gia Dịch Vụ, Khách Hàng cần đăng ký trực tuyến trên các website https://member.fpt.vn/, https://fptplay.vn/, https://www.fshare.vn/ và/hoặc các ứng dụng Hi FPT, FPT Play App, FPT Play Box, FShare của FPT.
 • Việc đăng ký tham gia Dịch Vụ của Khách Hàng là hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên, để đảm bảo tài khoản hợp lệ, khi Khách Hàng đăng ký Dịch vụ Tokenization lần đầu, hệ thống sẽ tạm trích nợ 5.000 đồng Việt Nam vào tài khoản thẻ Khách Hàng đã đăng ký và tự động hoàn trả trong thời gian theo quy định của từng ngân hàng phát hành.
 • Đối với Dịch vụ Thanh toán tự động (AutoPay), Khách Hàng cần thực hiện đăng ký Số hóa thẻ (Tokenization) trước để đảm bảo an toàn và bảo mật các thông tin thẻ của Khách Hàng.
 • 2.2 Khi Khách Hàng đăng ký thành công Dịch vụ AutoPay, FPT sẽ thực hiện trích nợ vào tài khoản thẻ mà Khách Hàng đã đăng ký trên hệ thống để thanh toán hoá đơn định kỳ cho FPT.

ĐIỀU 3: CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

 • 3.1 Tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các hướng dẫn khác của FPT, sử dụng đúng mục đích những thông tin mà Dịch Vụ cung cấp.
 • 3.2 Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng Khách Hàng là người có quyền sử dụng thẻ thanh toán để đăng ký Dịch Vụ với FPT theo các điều khoản và điều kiện chung này. FPT có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ giao dịch thanh toán tự động, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp: số dư tài khoản thẻ không đủ, thẻ bị khóa, thẻ hết hiệu lực, Khách Hàng đã hủy sử dụng dịch vụ thanh toán Internet tại ngân hàng phát hành thẻ hoặc hủy bỏ thẻ. Trong các trường hợp này, FPT sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà Khách Hàng có thể bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp vì lý do từ chối hoặc hủy bỏ các giao dịch thanh toán hóa đơn tự động trên. Trong các trường hợp Khách Hàng không thể sử dụng Dịch Vụ vì các lý do nêu trên, Khách Hàng có nghĩa vụ liên hệ và thanh toán các hóa đơn cho FPT bằng các phương thức phù hợp khác.
 • 3.3 Khách Hàng đồng ý rằng, sau khi đã đăng ký thành công Dịch Vụ Thanh Toán Tự Động (AutoPay), Khách hàng sẽ hoàn toàn sử dụng Dịch Vụ để thanh toán định kỳ cho FPT và không thực hiện thanh toán qua bất kỳ phương thức nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán trực tiếp cho FPT, trừ trường hợp giao dịch thanh toán hóa đơn tự động qua tài khoản thẻ đã đăng ký không thể thực hiện được (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp thẻ hết thời hạn sử dụng, thẻ bị tạm khóa, thẻ hết hạn mức…).
 • 3.4 Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng tài khoản thẻ có đủ hạn mức tín dụng và thẻ đang trong tình trạng có thể sử dụng tại thời điểm thanh toán hóa đơn tự động.
 • 3.5 Khách Hàng có thể yêu cầu huỷ bỏ Dịch Vụ trên website hoặc ứng dụng tối thiểu ba (03) tháng sau khi đăng ký sử dụng. Để tránh hiểu nhầm, thẻ đã tham gia Dịch Vụ Số hóa (Tokenization) mà đã đăng ký Thanh toán tự động (AutoPay) thì cũng không bỏ Số hóa thẻ (Tokenization) trong thời hạn ba (03) tháng này.
 • 3.6 Khách Hàng có thể đăng ký lại Dịch Vụ đã hủy bỏ bằng cách gửi thực hiện đăng ký mới như quy định tại Điều 2.1.
 • 3.7 Trong trường hợp thẻ bị mất, bị đánh cắp hoặc bị thay thế, Khách hàng có trách nhiệm đăng ký thẻ mới còn thời hạn sử dụng để tiếp tục sử dụng Dịch Vụ hoặc hủy Dịch Vụ bằng cách đăng nhập trực tuyến trên website, ứng dụng của FPT để thực hiện hủy Dịch Vụ hoặc liên hệ với Trung tâm dịch vụ Khách hàng của FPT qua số hotline: 1900 6600 để yêu cầu hủy Dịch Vụ. Trường hợp Khách hàng không đăng ký thay thế số thẻ mới còn thời hạn sử dụng hoặc hủy Dịch Vụ đã đăng ký, FPT vẫn sẽ tiếp tục duy trì Dịch Vụ mà Khách Hàng đã đăng ký và được miễn hoàn toàn trách nhiệm trong những trường hợp này.
 • 3.8 Việc Khách Hàng hủy bỏ, chấm dứt sử dụng các dịch vụ của FPT đồng nghĩa với việc Khách Hàng sẽ thực hiện hủy bỏ chấm dứt tham gia Dịch Vụ Số hóa (Tokenization) thẻ và Thanh toán tự động (AutoPay) của FPT. Hệ thống sẽ gỡ bỏ toàn bộ thông tin của Khách Hàng trên hệ thống.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

 • 4.1 Quyền của Khách Hàng:
  • a. Quyền được bảo mật thông tin của Khách Hàng liên quan đến sử dụng Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện chung này;
  • b. Quyền được yêu cầu FPT hỗ trợ xử lý các thắc mắc, khiếu nại trong quá trình sử dụng Dịch Vụ;
 • 4.2 Nghĩa vụ của Khách Hàng:
  • a. Tuân thủ các điều khoản điều kiện này và các quy định pháp luật liên quan;
  • b. Chịu trách nhiệm lưu giữ Số hóa thẻ (Tokenization);
  • c. Chịu trách nhiệm đảm bảo Khách Hàng là người sử dụng Số hóa thẻ (Tokenization) để thanh toán Dịch Vụ; đảm bảo về tính xác thực của thông tin cá nhân của Khách Hàng liên quan đến sử dụng Dịch Vụ;
  • d. Khách Hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, thông tin Số hóa thẻ (Tokenization), nếu tiết lộ những thông tin trên dưới bất kỳ hình thức nào thì Khách Hàng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.
  • e. Khách Hàng đồng ý sẽ thông báo ngay cho FPT về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của mình hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Khách Hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu.
  • f. Khách Hàng không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. FPT cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hành động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Bất kỳ cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
  • g. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA FPT

 • 5.1 Quyền của FPT
  • a. Thực hiện các giao dịch mà Khách Hàng đã đăng ký theo điều kiện và điều khoản chung này;
  • b. Cung cấp thông tin của Khách Hàng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các trường hợp khác theo quy định tại điều kiện và điều khoản chung này;
  • c. Có quyền từ chối thực hiện Dịch Vụ vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp: (i) Khách Hàng vi phạm quy định của pháp luật liên quan đến dịch vụ điện tử; hoặc (ii) các trường hợp liên quan đến giả mạo và rủi ro; hoặc (iii) khi lợi ích của Khách Hàng/FPT/bên thứ ba liên quan có thể bị tổn hại hoặc gian lận; hoặc (iv) Khách Hàng không đáp ứng đủ điều kiện của pháp luật và/hoặc FPT để sử dụng Dịch Vụ; hoặc (v) Khách Hàng vi phạm bất kỳ cam kết nào với FPT; (vi) Theo đánh giá của FPT, việc thực hiện Dịch Vụ cho Khách Hàng gây ảnh hưởng tiêu cực tới hệ thống của FPT.
 • 5.2 Trách nhiệm của FPT:
  • a. Có trách nhiệm hỗ trợ tối đa cho Khách Hàng trong quá trình cung cấp Dịch Vụ;
  • b. Có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Khách Hàng, thông báo cho Khách Hàng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin;
  • c. Nhận và giải quyết khiếu nại của Khách Hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

ĐIỀU 6: SỬA ĐỔI NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Để phù hợp với các quy định pháp luật và/hoặc chính sách của FPT tùy từng thời điểm, FPT có thể sửa đổi nội dung các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo cho Khách Hàng bằng cách đăng tải nội dung trên trang web, ứng dụng và/hoặc kênh thông tin khác của FPT.

ĐIỀU 7: BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

FPT quan tâm đến việc bảo vệ thông tin của Khách Hàng. FPT sẽ nỗ lực sử dụng các biện pháp an toàn được thiết kế để bảo vệ thông tin của Khách Hàng từ việc truy cập và tiết lộ trái phép. FPT được miễn trách nhiệm hoàn toàn trong các trường hợp việc tiết lộ thông tin Khách Hàng phù hợp với các quy định của điều khoản và điều kiện chung này và/hoặc các lý do khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của FPT và/hoặc việc thông tin của khách hàng bị tiết lộ do lỗi của Khách Hàng.

ĐIỀU 8: XỬ LÝ HOẶC CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ

Thông tin của Khách Hàng có thể được xử lý hoặc chuyển ra khỏi Việt Nam, nơi mà luật bảo mật có thể không bảo vệ như luật bảo mật ở Việt Nam.

ĐIỀU 9: TIẾT LỘ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

FPT có quyền tiết lộ bất cứ thông tin thu được bởi FPT, bao gồm nhưng không giới hạn đến thông tin cá nhân trong các trường hợp: (i) theo quy định của pháp luật hoặc của quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc (ii) trong trường hợp khẩn cấp theo đánh giá của FPT; hoặc (iii) cho pháp nhân kế thừa liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, phá sản hoặc bán lại toàn bộ hoặc một phần tài sản đáng kể của chúng tôi liên quan đến cung cấp và sử dụng Dịch Vụ.

ĐIỀU 10: LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • 10.1 Các điều khoản và điều kiện chung này là độc lập và tách biệt với nhau. Nếu bất kỳ điều khoản nào không có hiệu lực hoặc không có giá trị thi hành vì bất kỳ lý do nào, thì điều khoản đó sẽ được điều chỉnh cần thiết để có giá trị và có hiệu lực. Trong trường hợp điều khoản đó không thể điều chỉnh được thì điều khoản đó được xem bị loại bỏ khoản điều kiện và điều khoản chung này và các điều khoản còn lại vẫn có đầy đủ giá trị và hiệu lực.
 • 10.2 Các điều khoản và điều kiện chung này có giá trị ràng buộc với Khách Hàng kể từ thời điểm Khách Hàng đồng ý trong quá trình tiến hành sử dụng Dịch Vụ.
 • 10.3 Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh theo quy định pháp luật Việt Nam. Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện, Khách Hàng và FPT sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng hoặc hòa giải. Trường hợp thương lượng hoặc hòa giải không thành thì một trong các bên có quyền đưa vụ tranh chấp ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.
keyboard_arrow_up