iPhone / iPod

Phiên bản 2.2.1
Cập nhật: 08.11.2014

Download

Android

Phiên bản 3.0.2
Cập nhật: 12.10.2015

Download

Window Phone

phiên bản 1.1.0.2
Cập nhật: 20.11.2014

Download

iPad

Phiên bản 2.2.1
Cập nhật: 08.11.2014

Download

Android

Phiên bản 3.0.2
Cập nhật: 12.10.2015

Download

Android Box

Phiên bản 1.4.2
Cập nhật: 15.08.2015

Download